Official Weblog

Staff・Supporter


Staff

Producer:
Koizumi Shukichi
Director:
Kamanaka Hitomi
Camera Crew:
Ohno natsuro, Matsui Takayuki, Frank Bettertvy
Music:
Tsugaru-shamisen players 倭(YAMATO)〔Osanai Kaoru, Nagamura Koji, Shibata Masato〕, Harry Williamson
Film Editer:
Matsuda Yoshiko
Assistant Director:
Kawaai Juka
Distribution:
Iwamoto Kazumichi
Edit Studio:
Neo P&T
Sound Studio:
Tokyo TV Center
Support:
Bunka-cho
Film:
Group Gendai